Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Elk jaar worden duizenden mensen ziek door het werken met gevaarlijke stoffen. Hoe weet je of het werk veilig wordt uitgevoerd? TrajectPlus helpt je bij het identificeren van risicovolle situaties.

Klachten openbaren zich vaak niet direct na blootstelling. Herkenning van gevaren is dus belangrijk. Een deel van de gevaarlijke stoffen is herkenbaar aan het gevaarsetiket op het product. Het veiligheidsinformatieblad is dan de eerste stap naar een veilige werkwijze. Dit blad vraag je op bij de leverancier. Maar niet alle stoffen die een gezondheidseffect kunnen veroorzaken, zijn op zo’n manier te herkennen. Denk aan materialen zonder gevaarsetiket die bij bewerking leiden tot stof- of dampvorming. Ook ‘onverdachte’ producten als hout, meel, grond, steen of kunststof kunnen leiden tot gezondheidsklachten bij de verwerking.

Een goede wegwijzer voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen is het 4-stappenplan van de Inspectie SZW. De 4 stappen zijn:

  1. Registratie
  2. Beoordelen risico’s
  3. Beoordelen maatregelen
  4. Borgen

Op al deze 4 onderdelen levert TrajectPlus diensten.

Registratie begint met het opvragen van veiligheidsinformatiebladen bij leveranciers. Bij stap 2 en 3, het beoordelen van risico’s en maatregelen, past een gefaseerde aanpak. De eerste fase bestaat uit een kwalitatieve beoordeling, gebaseerd op een visuele inspectie, informatie over de werkwijze en informatie over de gebruikte producten. Dit kan voldoende informatie opleveren. Zo niet, dan volgt een verdiepingsfase. Rekenmodellen als Stoffenmanager, ECETOC-TRA of COSHH zijn daarin heel bruikbaar. De keuze kan ook vallen op het doen van blootstellingsmetingen of biomonitoring. TrajectPlus stelt een meetstrategie op en laat de metingen en analyses volgens de geldende normen uitvoeren door gekwalificeerde laboratoria.

Stap 4, borgen, gaat over het beheren en bijhouden van actuele informatie. Maar borgen betekent ook dat je op een veilige manier blijft werken. Dat vraagt om bewustwording, instructie en veilig gedrag.