Privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 december 2020.

TrajectPlus ziet het als haar verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina lees je welke gegevens verzameld worden, met welk doel en welke voorzorg daarbij in acht wordt genomen.

TrajectPlus, gevestigd aan Fruinplantsoen 2 3571 PN Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

TrajectPlus
Fruinplantsoen 2
3571 PN Utrecht
030 23 67 156
www.trajectplus.nl
Theo-Jan Heesen is de Functionaris Gegevensbescherming van TrajectPlus. Hij is te bereiken via theojanheesen@trajectplus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TrajectPlus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TrajectPlus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

TrajectPlus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TrajectPlus) tussen zit. TrajectPlus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Snelstart voor financiële administratie (www.snelstart.nl).
 • Outlook voor registratie van contactgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TrajectPlus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Financiele administratie: worden niet verwijderd.
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien nodig: worden niet verwijderd.
 • Goederen en dienst afleveren: 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

TrajectPlus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TrajectPlus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TrajectPlus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@trajectplus.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

TrajectPlus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TrajectPlus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@trajectplus.nl